La Fundació Teatre del Mar Produccions del Mar el Patronat els origens de la Fundació Història de l'espai
 
   
 

Tal com figura en els seus Estatuts, el Patronat de la Fundació Teatre del Mar està format per dos grups diferents de patrons: patrons vitalicis, encarregats d'assegurar la continuïtat de la Fundació, i patrons temporals. L'any 1994 es va crear la figura de patrons honorífics i honorífics a títol pòstum.

Patronat actual

Vitalici

Temporal

 • Gabriel González del Valle
 • Josep Maria Ibáñez Lledós
 • Nofre Moyà Sureda
 • Rafel Lladó Vidal
 • Gabriel Mesquida Amengual
 • Antoni Picó Aguiló
 • Associació Espectadors del Teatre del Mar
 • Joan Casasayas Bestard
 • Gabriel Jordà i Ramis
 • Pep Coll Socias
 • Joan Sànchez Espigares
 • Pere Llinas Garcia
 • Roser Ramos Elías
 • Luis Manuel Ortas Pau

Honorífic

 • President del Govern de les Illes Balears
 • Presidenta del Consell de Mallorca
 • Batle de l'Ajuntament de Palma
 • Maruja Alfaro Brenchat
 • Rafel Lladó Brusotto
 • Horacio Sapere Grima
 • Joan Maria Melis

 

A títol pòstum

Josep M. Llompart Blai Bonet Gabriel Galmés Miquel Á. Riera
Günter Hefft Josep Montanyès Nadal Batle Jaume Damians

Altres òrgans de la fundació

El Patronat és l'òrgan màxim de la Fundació, que delega en la Junta de Govern, a la qual correspon el govern, l'administració i la representació de la Fundació, i que és assistida pel Consell de Direcció i l'equip humà. Al Consell de Direcció li correspon la proposició i l'execució de les línies d'actuació de la Fundació en tot allò que fa referència a la coordinació i a la supervisió de les activitats acordades pel Patronat. Aquesta és la composició de la Junta de Govern, del Consell de Direcció i de l'equip humà l'any 2004

Junta de govern

 • President, Joan Mas i Vives
 • Vicepresident, Jaume Marcé i Recasens
 • Director, Carles Molinet Picó
 • Secretari, Alberto de Juan Carrasco
 • Tresorer, David Roig Merino
 • Vocal, Govern de les Illes Balears, Sra. Francesca Tur Riera
 • Vocal, Consell de Mallorca, Sr. Francesc Miralles Mascaró
 • Vocal, Ajuntament de Palma, Sr. Llorenç Carrió Crespí
 • Gerent, Aina Salom Ripoll

Consell de direcció

 • Direcció, Carles Molinet Picó
 • Gerència, Aina Salom Ripoll